Gwarancja 8 lat

Firma BERLÜF zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia oraz usunięcia wad ukrytych lub powstałych z winy producenta w okresie 8 lat od daty zakupu na centralę wentylacyjną, z wyłączeniem sterownika. Sterownik objęty jest niniejszą gwarancją w okresie gwarancji udzielonej przez jego producenta.

Roszczenia wynikające z gwarancji powstają z dniem zakupu urządzenia oraz wygasają z upływem ostatniego dnia terminu gwarancji na dany produkt, liczonego od dnia zakupu. Gwarancja zobowiązuje firmę Dospel do bezpłatnego usunięcia wad ukrytych lub powstałych z winy producenta. Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez certyfikowane firmy instalacyjne. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

*Centrale rekuperatorów BERLÜF objęte są gwarancją przy udokumentowanej wymianie filtrów co pół roku (dowód zakupu i wymiany). Klient jest każdorazowo zobowiązany do zakupu oraz wymiany filtrów co pół roku na swój koszt. „