Regulamin promocji ZŁOCISTA JESIEŃ

REGULAMIN Promocji ZŁOCISTA JESIEŃ z BERLUF

§1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Promocji ZŁOCISTA JESIEŃ z BERLUF (dalej Regulamin) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży promocyjnej, które należy spełnić, aby partycypować w rabacie i transporcie za 1 grosz opisanymi w § 1 pkt 5 i 6.

2. Organizatorem (dalej Organizator) Promocji Złocista Jesień jest firma BERLUF Sp. z o.o., 61-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 5A, oddział: Częstochowa 42-280, ul. Główna 188, posiadającą NIP: 7822665002, REGON: 365998501, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000650326.

3. Administratorem danych osobowych jest firma DOSPEL S.A. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Głównej 188, 42-280 Częstochowa, posiadającą NIP: 7822681053, REGON: 366504168, Kapitał zakładowy 100.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000662217.

DOSPEL jest administratorem danych danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w DOSPEL S.A.

4. Uczestnikiem Promocji (dalej Uczestnik) może być wyłącznie podmiot gospodarczy, który już ma, lub podpisze przed dokonaniem zamówienia w ramach Promocji, umowę handlową (dalej umowa) z Organizatorem.

5. Nagrodą w Promocji jest dodatkowy rabat w wysokości 5% przyznawany na zasadach opisanych w § 3 pkt 1  każdemu Uczestnikowi Promocji po spełnieniu warunków Promocji o których mowa w § 4 pkt 1.

6. Każdy uczestnik, który spełni warunki o których mowa w § 3 pkt 2 otrzyma EXTRA BONUS w postaci transportu za 1 grosz.

7. Uczestnik może dokonać nieograniczonej ilości zakupów podczas trwania Promocji.

8. Promocja w której nagrodą jest dodatkowy rabat rozpoczyna się 22.09.2023 i trwa do dnia 20.10.2023 roku.

9. EXTRA BONUS obowiązuje w terminie 22.09.2023 do 30.09.2023 roku.

10. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Przedmioty Promocji i wyłączenia

1. Promocją objęte są wszystkie centrale wentylacyjne z podstawowej oferty Organizatora.

2. Promocja nie dotyczy wyprzedażowych modeli centrali Selen II o numerach 017-9801, 017-9803, 017-9805, 017-9804.

§ 3

Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Warunkiem skorzystania z dodatkowego rabatu jest dokonanie zamówienia w czasie trwania Promocji o którym mowa w § 1 pkt. 8. W przypadku przedpłaty decyduje data wpłynięcia należności za zamówienie na konto Organizatora.

2. Warunkiem uzyskania EXTRA BONUSU opisanego w § 1 pkt. 6, jest dokonanie zamówienia czasie o którym mowa w § 1 pkt. 9. W przypadku przedpłaty decyduje data wpłynięcia należności za zamówienie na konto Organizatora.

§ 4

Zasady Promocji

1. Uczestnikowi przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 5% odliczany od kwoty netto wartości produktu po odliczeniu rabatów podstawowych wynikających z podpisanej umowy z Organizatorem.

2. Transport za 1 grosz dotyczy wyłącznie wysyłki zamówień złożonych w dniach 23.09.2023 – 30.09.2023 roku, dla których wartość jednego zamówienia po odliczeniu rabatów podstawowych oraz rabatu uzyskanego w Promocji (dodatkowe 5%) wynosi minimum 23.000 zł netto. O przyznaniu przez Organizatora transportu za 1 grosz w przypadku przedpłaty, decyduje data wpłynięcia należności za zamówienie na konto Organizatora.

§ 5

Realizacja zamówień

1. Organizator zobowiązuje się do poinformowania każdego Uczestnika Promocji o terminie wysyłki jego zamówienia.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia z podpisanych Umów.

2. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie https://berluf.com/regulamin-promocji-zlocista-jesien/